Paneli i Sekretarive

Portali i Klasifikimit  Sistemi mundëson akses për:

  • IAL-të publike dhe private
  • Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë